پسران بمپور

banner ads banner ads banner ads banner ads

پماد تریامسینولون ان ان TRIAMCINOLONE NN

موارد مصرف:

این دارو در درمانکاندیدیاز پوستی و التهاب پوست همراه باعفونت کاندیدیائی یا باکتریائی تجویزمیشود.

فارماکینتیک:

 

مکانیسم:

 

موارد منع مصرف:

 

هشدار:

1 ـ در صورت ابتلاء بیمار بهتبخال، اگزما و یا سایر عفونتهایویروسی پوستی باید با احتیاط تجویزشود. 2 ـ مصرف بیش از دو هفته و یا بیش از یکبار در روز دارو در کودکان ممکن استباعث افزایش جذب دارو و عوارضسیستمیک آن گردد. 3 ـ مصرف طولانی مدت این دارو یامصرف آن روی نواحی وسیع از پوستبدن باعث افزایش جذب موضعیتریامسینولون میگردد.

عوارض:

تاول، سوزش، خارش،پوسته پوسته شدن، بثورات، قرمزی یاورم پوست که قبل از درمان وجودنداشتهاند از عوارض جانبی دارو هستند.

نکات:

قبل از مصرف دارو،موضع باید با آب و صابون شسته و کاملاخشک شود. 1 ـ از مصرف خودسرانه این داروخودداری شود. 2 ـ از بهکاربردن پوشش و یا پانسمانروی ناحیه تحت درمان با تریامسینولونخودداری شود. 3 ـ از تماس دارو با چشمها اجتناب گردد. 4 ـ در صورتی که بعد از دو هفتهعارضهای که برای آن تریامسینولونتجویز شده، بهبود پیدا نکرد و یا بدتر شد،باید به پزشک مراجعه شود. 5 ـ قبل از شیردهی از استفاده این داروروی بافت پستان خودداری شود.


میزان مصرف:

مقدار کافی از دارو روزی2-3 بار روی موضع مالیده میشود.

تداخل داروئی:

 

اشکال:

Topical Ointment: (Triamcinoloneacetonide 1 mg + Neomycin sulfide 2.5mg + Nystatine 100,000 U) /g

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها