دانلود آهنگ های بسیار زیبای لیکو و سنتی

29 / 01 / 1398
15:38

 

ردیف نام موسیقی نام نوازنده ، خواننده نوع موسیقی دانلود
۱ دونلے استاد اسپندار دونلی دانلود
۲ اول گومن اشکے کرته الله نظر پاپ دانلود
۳ زهرا الله نظر پاپ دانلود
۴ گل زاده الله نظر پاپ دانلود
۵ نے دیما هوشتاتے الله نظر پاپ دانلود
۶ موسوم بهارنت حسین زاهدانی سنتی دانلود
۷ الله که دل نے سوچیت حسین زاهدانی لیکو دانلود
۸ آه کپوت سبزیں حسین زاهدانی لیکو دانلود
۹ بیا برون لوگے حسین زاهدانی لیکو دانلود
۱۰ دل گرفتارنت حسین زاهدانی لیکو دانلود
۱۱ یا خداوندا ته بکن کاره حسین زاهدانی لیکو دانلود
۱۲ وجنن لیکوئے خدا مراد لیکو دانلود
۱۳ نازینا بلوچانا رستم میر لاشاری سنتی دانلود
۱۴ نوروز رستم میر لاشاری و گروه پادیک سنتی دانلود
۱۵ بهار کیت پدا رستم میر لاشاری و گروه پادیک سنتی دانلود
۱۶ بهار دین محمد زنگشاهی سنتی دانلود
۱۷ پت و براسان دین محمد زنگشاهی سنتی دانلود
۱۸ حضرت عشک دین محمد زنگشاهی سنتی دانلود
۱۹ سرود خاش دین محمد زنگشاهی سنتی دانلود
۲۰ سرود سراوان دین محمد زنگشاهی سنتی دانلود
۲۱ شوشکو جان دین محمد زنگشاهی سنتی دانلود
۲۲ کپوتان دین محمد زنگشاهی سنتی دانلود
۲۳ گل ان موسم دین محمد زنگشاهی سنتی دانلود
۲۴ من عذاب دین محمد زنگشاهی سنتی دانلود
۲۵ جے بلوچستان سعید برهانزهی سنتی دانلود
۲۶ زینت سعید برهانزهی سنتی دانلود
۲۷ لاشار سعید برهانزهی سنتی دانلود
۲۸ ماه گل سعید برهانزهی سنتی دانلود
۲۹ شیرین پیغام سعید برهانزهی لیکو دانلود
۳۰ شه روچا روچ سوج کن ظاهر بلوچ سنتی دانلود
۳۱ رفتوں دبے عظیم سرفراز پاپ دانلود
۳۲ ته گومن کولو کسم کن غلام سنتی دانلود
۳۳ هو کپوت سبزیں غلام لیکو دانلود
۳۴ دل گروه تک توار رپ دانلود
۳۵ لاشار گروه تک توار رپ دانلود
۳۶ مروچان گروه رستاک سنتی دانلود
۳۷ موسم بهار ماشاءالله بامری سنتی دانلود
۳۸ جاں شوک تو چے زانے محمداسحاق بلوچ نسب سنتی دانلود
۳۹ دادشاه ملا کمال خان هوت سنتی دانلود
۴۰ مکُران ملا کمال خان هوت سنتی دانلود
۴۱ منے باگو چمن بوستان ناشناس ۱ سنتی دانلود
۴۲ جان شوک تو چے زانے ناشناس ۲ سنتی دانلود
۴۳ سالو جو مله مله لونگے واجه ناشناس ۳ سنتی دانلود
۴۴ دگه دگه نے گپے ناشناس ۴ رپ دانلود
۴۵ ٹپے انت تے اقبال ناشناس ۵ پاپ دانلود
۴۶ مروچے فکرے هون ناشناس ۵ پاپ دانلود
۴۷ هو جنیک ناشناس ۵ پاپ دانلود
۴۸ اے عید روچ خوشیه نذیر سنتی دانلود
۴۹ چم تے خمارنت نذیر سنتی دانلود
۵۰ عید روچ انت نذیر لیکو دانلود