حمله شیرها

پـســران بــمـپـور

banner ads banner ads banner ads banner ads

ایران نوشت:2 شیر گرسنه پس از حمله به یک راهنمای سفر در طبیعت آفریقای جنوبی، او را خوردند.