جوشش آب از تنه یک درخت !

پسران بمپور

banner ads banner ads banner ads banner ads

جاری شدن آب از تنه یک درخت در خیابان فلسطین همدان توجه بسیاری از شهروندان را به خود جلب کرده است، این موضوع احتمالا در اثر ترکیدگی لوله انتقال آب شهری همدان است ولی به دلیل غیر طبیعی بودن، برای مرم عجیب و جالب توجه است.

جاری شدن آب از تنه یک درخت در خیابان فلسطین همدان توجه بسیاری از شهروندان را به خود جلب کرده است، این موضوع احتمالا در اثر ترکیدگی لوله انتقال آب شهری همدان است ولی به دلیل غیر طبیعی بودن، برای مرم عجیب و جالب توجه است.

562594697 500x327 جوشش آب از تنه یک درخت ! 562607989 500x327 جوشش آب از تنه یک درخت ! 562608936 500x327 جوشش آب از تنه یک درخت ! 562609266 500x327 جوشش آب از تنه یک درخت ! 562610702 500x327 جوشش آب از تنه یک درخت ! 562611960 500x327 جوشش آب از تنه یک درخت !

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها