🌴m.gh.raician🌴

banner ads banner ads banner ads banner ads

 بازی Gravity Den

یک بازی ماجراجویی و مهارتی که باید آدمک را به درب خروجی برسانید. نکته این بازی متغییر بودن نیروی جاذبه در محیط بازی است که باید با تغییر مداوم آن راه را برای آدمک باز کنید.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها