فهرست ماهی‌های حلال

14 / 06 / 1398
:
باله‌دراز
شاه‌ماهی رودخانه‌ای آمریکا
Amberjack
موتوماهیان
فرشته‌ماهیان
Ballyhoo
کوترماهیان
Atlantic Pomfret
خارماهی
تیبرماهیان (Family Priacanthidae)
Blackfish
آهنگری
نیزه‌ماهی آبی‌رنگ اطلس
Blueback
آب‌فام
Bluegill
صخره‌ماهی بوکاچیو
Bombay duck
استخوان‌ماهی
بونیتو
کمان‌باله
سیم (ماهی)
خالپوش‌ماهی
شمشیرماهی
گاومیش‌ماهی
حلواماهیان
پروانه‌ماهی
Cabrilla
Calico bass
خردماهی
Carp
Carpsucker
نگارماهی
Channel bass
Char
دندان‌ماهی پاتاگونیا
Chilipepper
Chup
سیکلید
Cigarfish
سیسکو سیستمز
زغال‌ماهی شمالی
سوکلا، cabio, or black bonito
کاد
Common Snook
Corbina, Corvina
Cottonwick
Crappie
Creville
Croacker
کاراس
Cubbyu
Cunner
چرم‌ماهی
دوشیزه‌ماهی
گارا روفا
شمع‌ماهی
کفشک (ماهی)
کفشک‌ماهی
پهن‌ماهی تابستانه
پرنده‌ماهی
ماهی یال‌اسبی
Gag grouper Mycteroperca microlepis
ماهی کتانجک بزرگ
Gizzard shad
بزماهیان
گاوماهیان
زرچشم
ماهی قرمز
ماهی بلندباله
Graysby
درازماهیان سبز
Grindle
هامور (سرده)
سیمین‌پهلوهای کالیفرنیایی
سنگسرماهیان
Guavina
روغن‌ماهی کوچک
Hake
نیم‌منقارماهیان
نیمه‌ماه
لوزی‌ماهی
هملت
سرسخت (اردک)
Harvestfish
صیادماهیان
شاه‌ماهی
Hind
Hogchoker
Hogfish
ماهی هوکی
Horse mackerel
زبردم‌ها
گیش‌ماهیان and پرستوماهی
Jacksmelt
ماهی طلاکوب جان
ماهی کتانجک
Kingfish
بانوماهیان
Lafayette
Lake Herring
Largemouth bass
لاک‌پشت چرمی
روغن‌ماهی دراز
سوسمارماهیان
سربه‌زیر (ماهی)
ماهی خال‌خالی
گالیت
مارگیت
کودماهی
Menpachii
Merluccio
خامه‌ماهی or خامه‌ماهی
چغوک‌ماهیان
ماه‌چشم
سربه‌زیر (ماهی)
کودماهی
دهان‌پروری
ماهی کفال
اردک‌ماهی زشت
هامور مرمری
Muttonfish
منقارماهیان
Opaleye
Palometa
طوطی‌ماهیان
دندان‌ماهی پاتاگونیا
ماهی لوتی
Permit
Pickerel
Pigfish
اردک‌ماهی (سرده)
Pikeperch
ساردین
سنجاق‌ماهی
صاف‌ماهی
زغال‌ماهی
نقره‌ماهی
پرستوماهی
شانک‌ماهیان and شانک‌ماهیان
Porkfish
Poutassou
سیخچه‌پشت
ملکه‌ماهی
Quillback
Redfish
کلمه (ماهی)
Rock bass
Rockhind
صخره‌ماهیان
سوف سرخ
Rudderfish
شبدیزماهی
ملوان
زغال‌ماهی شمالی
آزادماهی اطلس
ساردین
شانک‌ماهی سفید
Sauger
ده‌باله‌ها
Scamp
Schoolmaster
عقرب‌ماهیان
ماهی خوش‌گوشت
خارماهی
چرم‌باله‌ماهیان
Seaperch
Searobins
Seatrout
شاه‌ماهی‌های گودآبه
Sheepshead
خط‌خطی‌های اسپانیایی
گل‌آذین‌ماهی‌سانان
هوور مسقطی
Smallmouth bass
سیمین‌ماهی
Bluestripe snapper
سرخوماهیان
ماهی حلوا
شینگ‌ماهیان
ماهی خال‌خالی اسپانیایی
Spearing
ماهی دم‌شکافته
Spot
ماهی خمسی
Squawfish
سنجاب‌ماهی
قزل‌آلای رنگین‌کمان
خارماهی نواری
مکندگان
Sunfish
لوتی خیزآب
جراح‌ماهیان
بزرگ‌ماهی
ماهی لب‌غنچه‌ای
خارماهیان معتدله
لای‌ماهی
بانوماهیان
راشگوماهیان
Tigerfish
تیلاپیا
کاشی‌ماهی
Tomcod
Topsmelt
سه‌دم‌ماهیان
قزل‌آلا
ماهی تن
سپرماهی
واهو
ماهی دیواربین
زغال‌ماهی آلاسکا
Warmouth
Weakfishe
White fish
Whiting
زمردماهیان
Yellowtail
سرخوماهی دم‌زرد
منابع