درگذشت "سردار حمیدالله سردارزهی" از معتمدان بلوچستان

سردارزهی از معتمدان شاخص وفردی صلح جو، همراه و همگام با مردم و نظام و پیگیر مطالبات و مشکلات مردم بود و نقش مهمی در اتحاد و برابری و برقراری صلح و دوستی در میان اقوام و وطوایف جنوب سیستان وبلوچستان و

درگذشت "سردار حمیدالله سردارزهی" از معتمدان بلوچستان,حمیدالله سردارزهی,مطالبات و مشکلات مردم,اقوام و وطوایف جنوب سیستان وبلوچستان,منطقه بلوچستان پاکستان,اقوام و وطوایف,شهرستان چابهار و دشتیاری

adyphoto

m.gh.raician.official
درگذشت "سردار حمیدالله سردارزهی" از معتمدان بلوچستان
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..